Gedragsregels

Hoe gaan we met elkaar om?

 • Wij hebben respect voor elkaar
 • Wij hebben respect voor elkaars eigendommen
 • Fysiek geweld hoort niet thuis binnen sport
 • Wij pesten en bedreigen elkaar niet
 • Heb respect voor ieders kunnen
 • Er is geen plaats voor racisme en discriminatie bij Witte Ster
 • Wij helpen en steunen elkaar binnen en buiten het veld

Vertouwenspersoon binnen de handbal

Binnen Witte Ster is – op dit moment – nog geen vaste VCP (vertrouwenscontactpersoon) aangesteld. Desondanks is het wel mogelijk om in contact te treden met een VCP vanuit het NHV (https://www.handbal.nl/vertrouwenscontactpersoon/). Daarnaast is er via de site van Centrum Veilige Sport Nederland informatie terug te vinden over welke stappen er genomen (kunnen) worden bij een onveilige situatie (www.centrumveiligesport.nl)

Gedragsregels trainers en begeleiders

De relatie tussen de trainer en sporter is erg belangrijk. Zodoende heeft de georganiseerde sport algemene gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Binnen Witte Ster vinden wij het zeer belangrijk dat er een leuke, veilige en open omgeving wordt gecreëerd en geborgd door de (jeugd)trainers en begeleiders. Wij verwachten van onze leden, maar zeker van onze trainers en begeleiders, dat zij ten alle tijden zich houden aan de gedragsregels van Witte Ster.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

Gedragsregels sporter

Wij sporten omdat wij dit leuk vinden. Wij vinden het leuk om samen te handballen. Dat doen wij met plezier en met respect, voor elkaar en ook voor de spelers van het andere team.

Wij verwachten dat onze sporters eerlijk zijn, naar teamgenoten, trainer/coach en de scheidsrechter en alle andere die betrokken zijn om het handbal mogelijk te maken. Wij gaan respectvol om met de ander.

Onze sporter:

 • Is open naar de ander. Als jou iets wordt gevraagd om te doen wat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat dan meld je dit bij het bestuur
 • Respecteert anderen.
 • Respecteert afspraken
 • Gaat netjes om met de omgeving
 • Blijft van anderen af
 • Houdt zich aan de regels
 • Is eerlijk en sportief
 • Discrimineert niet

Gedragsregels ouders

Vanzelfsprekend wil je dat jouw  kind met plezier sport. Hier zorgt niet alleen Witte Ster voor, maar jij als ouder ook. Kinderen vinden het niet leuk als het enkel gaat om winnen, of wanneer jij als ouder schreeuwt vanaf de tribune.

 • Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier handbal speelt, niet voor jouw plezier;
 • Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid;
 • Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin, deel te nemen aan het spel;
 • Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen;
 • Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen;
 • Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport.
 • Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.

Hoe gaan wij om met het materiaal en onze sportlocatie

De sporthal

 • Wij houden de sporthal schoon en gooien ons afval in de daarvoor bestemde bak
 • Ruimen het veld na gebruik op
 • Parkeren geen auto, fiets en scooter op plekken waar dit niet mag
 • Gedragen ons in de kantine en drinken alcohol met mate (vanaf 18 jaar)

Kleedkamers en toiletruimte

 • Het gebruik van alcoholische dranken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
 • Roken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
 • Gooien afval in de bestemde bak
 • De kleedkamers dienen altijd opgeruimd achtergelaten te worden

Materiaalgebruik

 • Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en verenigingsspullen.
 • Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
 • Wij gebruiken geen hars, tenzij toegestaan vanuit de gemeente